#EnsureTotalSolutions

Việt Nam Indonesia Thailand


Lô 104/8, đường AMATA 2-4, KCN AMATA, Long Bình, Biên Hòa, Đồng Nai 810000, Việt Nam
Điện thoại : (+84) 251 393 6568-9
Fax : (+84) 251 393 6570
Website : www.okuno-auromex.com.vn
E-Mail : [email protected]

Lô 1 – CN8, KCN Ngoc Hoi, Thanh Tri, Hanoi 100000, Vietnam
Điện thoại : (+84) 24 3684 0283
Fax : (+84) 24 3684 0284
Website : www.okuno-auromex.com.vn
E-Mail : [email protected]1506111522,,-logo,-environmental-logo,-tree1506111522,,-logo,-environmental-logo,-globe1506111522,,-logo,-environmental-logo,-recycle