Okuno Auromex Glass Treatment Technology

#EnsureTotalSolutions

เคมีภัณฑ์สำหรับการชุบเคลือบบนพลาสติก


การชุบเคลือบบนพลาสติกเป็นเทคโนโลยีที่เปลี่ยนผิวพลาสติกให้มีลักษณะเหมือนกับโลหะเพื่อการประดับตกแต่ง และการใช้งานเฉพาะทางการชุบเคลือบบนพลาสติกถูกคิดค้นขึ้นในช่วงปี ค.ศ. 1850 และเริ่มมีการทำเป็นธุรกิจในช่วงปี ค.ศ. 1930 อย่างไรก็ตาม การชุบเคลือบบนพลาสติกไม่ได้รับอย่างแพร่หลาย จนกระทั่งในช่วงปี ค.ศ.1970 ซึ่งอุตสาหกรรมยานยนต์ในทวีปอเมริกาเหนือพยายามที่จะเพิ่มประสิทธิภาพของการใช้เชื้อเพลิงด้วยการเลิกใช้ชิ้นส่วนโลหะที่มีน้ำหนักมาก ซึ่งเหตุการณ์นี้เป็นประโยชน์แก่วัสดุพลาสติกที่มีน้ำหนักเบา

หลังจากนั้นพลาสติกจึงมีบทบาทสำคัญในแวดวงอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์ เครื่องบิน อิเล็กทรอนิกส์ สุขภัณฑ์ เครื่องใช้ในครัวเรือน และอุปกรณ์ในชีวิตประจำวัน

อุตสาหกรรมยานยนต์เป็นอุตสาหกรรมหลักในการพัฒนาเทคโนโลยีเกี่ยวกับการชุบเคลือบพลาสติก และในปัจจุบันมีชิ้นส่วนยานยนต์หลายชิ้นที่ทำมาจากพลาสติก เช่น กันชน โลโก้ ตะแกรงหน้าหม้อน้ำรถยนต์ ด้ามจับประตู รวมถึงวัสดุตกแต่งภายในห้องโดยสารรถยนต์ เทคโนโลยีการชุบเคลือบบนพลาสติกช่วยลดต้นทุน ลดน้ำหนักในการฉีดขึ้นรูปพลาสติก และก่อให้เกิดความอิสระทางด้านวิศวกรรมในการออกแบบชิ้นส่วนที่ไม่สามารถทำได้ในอดีต นอกจากนี้การเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้เชื้อเพลิงอันเนื่องมาจากน้ำหนักที่ลดลง จะช่วยลดคาร์บอนฟุตปรินท์ของยานยนต์และลดต้นทุนการใช้งานโดยรวมของยานยนต์

เทคโนโลยีการชุบเคลือบพลาสติกโดยใช้ไฟฟ้าถูกพัฒนามากว่า 25 ปีเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการใช้งาน (เช่น ความทนทานต่อการยึดเกาะ การสั่นสะเทือน และการกัดกร่อน) และเพิ่มความสวยงามน่าดึงดูด (จากผิวซาตินและผิวดำเงา) ในกระบวนการชุบยังถูกพัฒนาเพื่อลดต้นทุนการผลิต โดยวิธีการเพิ่มความเร็วในการชุบเคลือบ ลดการใช้สารเคมี ลดขั้นตอนการผลิต และลดการใช้สารเคมีที่ไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

บริษัท โอคูโน-ออโรเม็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทชั้นนำในด้านการพัฒนาเทคโนโลยีการชุบเคลือบบนพลาสติกทั้งกระบวนการชุบเคลือบดั้งเดิม และกระบวนการชุบเคลือบโดยตรง ซึ่งทั้งสองกระบวนการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เนื่องจากไม่มีสารประกอบจำพวกเฮกซะวาเลนท์โครเมียม ตะกั่ว โคบอลต์ สารบอริค และสาร PFOS ทำให้กระบวนการดังกล่าวสอดคล้องกับมาตรฐานสากล เช่น ระเบียบเศษเหลือทิ้งของผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ระเบียบสารเคมีของสหภาพยุโรป ข้อกำหนดสารเคมีอันตราย มาตรการสิ่งแวดล้อมในการจัดการยานยนต์หมดอายุ และข้อกำหนดของผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ทั่วโลก


1506111522,,-logo,-environmental-logo,-tree1506111522,,-logo,-environmental-logo,-globe1506111522,,-logo,-environmental-logo,-recycle