Okuno Auromex Glass Treatment Technology

#EnsureTotalSolutions

เคมีภัณฑ์สำหรับการชุบเคลือบในรู


บริษัท โอคูโน-ออโรเม็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้จัดจำหน่ายเทคโนโลยีการชุบเคลือบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสำหรับอุตสาหกรรมการผลิตแผงวงจรอิเล็คทรอนิกส์กระบวนการชุบเคลือบในรูเป็นการชุบวัสดุที่นำไฟฟ้า (เช่น ทองแดง) ลงบนผิวในรูบอร์ดหรือผิวลักษณะอื่น ๆ เช่น บนผิวรูขนาดเล็ก ผิวรูบอร์ดตัน ซึ่งทำให้ผิวบอร์ดนำไฟฟ้าได้

กระบวนการนี้จำเป็นต้องมีการเตรียมผิวเฉพาะทาง ซึ่งขึ้นอยู่กับประเภทของกระบวนการชุบเคลือบในรู (เช่น การชุบด้วยทองแดงโดยไม่ใช้ไฟฟ้า หรือ การสร้างพอลิเมอร์ที่นำไฟฟ้า)

ดังนั้น เทคโนโลยีการกำจัดเศษบอร์ดในรู รวมถึงการเตรียมผิวในขั้นตอนอื่น ๆ จึงถูกพัฒนาสำหรับกระบวนการชุบเคลือบผิวในรูประเภทต่าง ๆ

เคมีภัณฑ์สำหรับการชุบเคลือบในรูตระกูล OPC ประกอบด้วยเคมีภัณฑ์สำหรับการเตรียมผิวก่อนชุบและเคมีภัณฑ์สำหรับการชุบด้วยทองแดงโดยไม่ใช้ไฟฟ้าบนผิวรูลักษณะต่าง ๆ ได้แก่ เคมีล้างทำความสะอาด เคมีในการทำปฏิกิริยา เคมีในการกำจัดดีบุก และเคมีในการชุบทองแดงแบบไม่ใช้ไฟฟ้า ซึ่งเคมีภัณฑ์ของเราเหมาะสำหรับแผงวงจรแข็งและแผงวงจรที่งอได้

ในขั้นตอนของการเร่งปฏิกิริยา เคมีในตระกูล OPC ของเรามีทั้งเคมีตัวเร่งปฏิกิริยาประเภทกรดและประเภทด่าง

กระบวนการที่ใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาประเภทกรดจะสร้างประจุลบบนผิวบอร์ดเพื่อดึงดูดให้ไอออนของทองแดงจากกระบวนการชุบแบบไม่ใช้ไฟฟ้ามาเกาะบนผิวเพื่อสร้างชั้นทองแดง จากนั้นจึงกำจัดทองแดงส่วนเกินออกไปเพื่อทำให้เกิดลายวงจร

สำหรับกระบวนการที่ใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาประเภทด่างจะพิมพ์ลายวงจรลงบนบอร์ดลามิเนตเปลือยก่อน จากนั้นจะใช้กระบวนการชุบทองแดงโดยไม่ใช้ไฟฟ้าเพื่อที่จะทำให้เกิดเป็นวงจรเชื่อมถึงกันและนำไฟฟ้าได้ กระบวนการนี้มีประสิทธิภาพใกล้เคียงกับกระบวนการที่ใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาประเภทกรด

เคมีภัณฑ์สำหรับการชุบทองแดงโดยใช้ตัวเร่งประเภทกรด

กระบวนการ

เคมีภัณฑ์

ลักษณะของเคมีภัณฑ์

การล้างและเตรียมผิว

OPC-370 Condiclean MA

เคมีล้างแผงวงจรที่ไม่มีสาร PFOS และ PFOA มีประสิทธิภาพในการกำจัดสารประกอบออกไซด์และสิ่งสกปรก เช่น ไขมันหรือรอยนิ้วมือบนแผงวงจรและในรู

การกัดผิวอ่อน

OPC-465 Soft Etch

เคมีกัดผิวชนิดน้ำประเภทไฮโดรเจน เพอออกไซด์ มีประสิทธิภาพคุ้มค่าแก่การใช้งาน

OPC-480 Soft Etch

เคมีกัดผิวชนิดผงประเภทเพอซัลเฟต มีประสิทธิภาพในการกัดผิวอย่างสม่ำเสมอ

การจุ่มผิว

OPC-Sal M

เคมีจุ่มผิวชนิดผงประเภทกรด สร้างความเสถียรในกระบวนการเร่งปฏิกิริยา

การเร่งปฏิกิริยา

OPC-80 Catalyzing

เคมีเร่งปฏิกิริยาประเภท Pd-Sn มีประสิทธิภาพในการทำปฏิกิริยาที่ดี เหมาะสำหรับแผงวงจรที่มีความซับซ้อน

OPC-80 Catalyzing ML

เคมีเร่งปฏิกิริยาประเภท Pd-Sn มีความเสถียรสูงและสามารถใช้ได้นาน

OPC-90 Catalyzing

เคมีเร่งปฏิกิริยาประเภท Pd-Sn มีดีบุกต่ำ ทำให้ช่วยในการยืดอายุของเคมีกำจัดดีบุกในกระบวนการต่อไป

การกำจัดดีบุก

OPC-505 Accelerator

เคมีกำจัดดีบุกประเภทซัลฟิวริก ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของแพลเลเดียมในตัวเร่งปฏิกิริยา และสามารถรองรับความเข้มข้นของดีบุกในปริมาณมากได้

OPC-555 Accelerator M

เคมีกำจัดดีบุกประเภทฟลูออไรด์ สามารถรองรับความเข้มข้นของดีบุกในปริมาณมากและสามารถใช้งานได้นาน

การชุบทองแดงโดยไม่ใช้ไฟฟ้า

OPC-Copper FIS

เคมีชุบทองแดงประเภท EDTA ที่ไม่มีสารไซยาไนด์ มีความเสถียรและคุ้มค่าต่อการใช้งาน

ATS Addcopper IW

เคมีชุบทองแดงประเภท Rochelle ที่ไม่มีสารไซยาไนด์ มีประสิทธิภาพในการยึดติดดีโดยไม่เกิดปัญหาผิวผุพองบนบอร์ด

เคมีภัณฑ์สำหรับการชุบทองแดงโดยใช้ตัวเร่งประเภทด่าง

กระบวนการ

เคมีภัณฑ์

ลักษณะของเคมีภัณฑ์

การล้างและเตรียมผิว

OPC-370 Condiclean MA

เคมีล้างแผงวงจรที่ไม่มีสาร PFOS และ PFOA มีประสิทธิภาพในการกำจัดสารประกอบออกไซด์และสิ่งสกปรก เช่น ไขมันหรือรอยนิ้วมือบนแผงวงจรและในรู

การกัดผิวอ่อน

OPC-465 Soft Etch

เคมีกัดผิวชนิดน้ำประเภทไฮโดรเจน เพอออกไซด์ มีประสิทธิภาพคุ้มค่าแก่การใช้งาน

OPC-480 Soft Etch

เคมีกัดผิวชนิดผงประเภทเพอซัลเฟต มีประสิทธิภาพในการกัดผิวอย่างสม่ำเสมอ

การจุ่มผิว

OPC-Predip 49L

เคมีจุ่มผิวสำหรับการชุบแบบอัลคาไลน์ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการยึดเกาะของตัวเร่งปฏิกิริยา

OPC-H TEC Predip

เคมีจุ่มผิวสำหรับการชุบแบบอัลคาไลน์ สำหรับกระบวนการชุบในแนวนอนแบบสายพาน

การเร่งปฏิกิริยา

OPC-50 Inducer M

ตัวเร่งปฏิกิริยาประเภทอัลคาไลน์ มีประสิทธิภาพในการเข้าซอกได้ดี เหมาะสำหรับบอร์ดที่มีรูขนาดเล็ก

OPC-H Tec Catalyst

ตัวเร่งปฏิกิริยาประเภทอัลคาไลน์ สำหรับกระบวนการชุบในแนวนอนแบบสายพาน

การกำจัดดีบุก

OPC-150 Crystal RW

เคมีกำจัดดีบุกประเภทอัลคาไลน์อ่อน ช่วยในการกำจัดแพลเลเดียมส่วนเกินที่เกิดจากดีบุก และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการยึดเกาะของทองแดงในกระบวนการต่อไป

OPC-H Tec Reducer

เคมีกำจัดดีบุก สำหรับกระบวนการชุบในแนวนอนแบบสายพาน

Electroless Copper Plating

OPC-Copper FIS

เคมีชุบทองแดงประเภท EDTA ที่ไม่มีสารไซยาไนด์ มีความเสถียรและคุ้มค่าต่อการใช้งาน

ATS Addcopper IW

เคมีชุบทองแดงประเภท Rochelle ที่ไม่มีสารไซยาไนด์ มีประสิทธิภาพในการยึดติดดีโดยไม่เกิดปัญหาผิวผุพองบนบอร์ด


1506111522,,-logo,-environmental-logo,-tree1506111522,,-logo,-environmental-logo,-globe1506111522,,-logo,-environmental-logo,-recycle