#EnsureTotalSolutions

วิสัยทัศน์ & ภารกิจ


เพื่อที่จะเป็นผู้จัดหาการบริการที่ครบวงจรสำหรับอุตสาหกรรมชุบเคลือบผิวในประเทศไทย และในภูมิภาคอาเซียนวิสัยทัศน์

  มุ่งมั่นที่จะเป็นที่หนึ่งในอุตสาหกรรมชุบเคลือบผิว ในประเทศไทย และภูมิภาคอาเซียน โดยมีเป้าหมายที่จะนำเสนอเทคโนโลยีที่มีสมรรถนะสูง และครอบคลุมทั้งกระบวนการ ผนวกกับความเชี่ยวชาญในการประยุกต์ใช้งาน และบริการระดับโลก ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของแผนกลยุทธ์บริษัทฯ ในการนำเสนอ “แนวทางการแก้ปัญหาที่สร้างสรรค์และครบวงจร”

ภารกิจ

  นำเสนอเทคโนโลยีและบริการต่าง ๆ เกี่ยวกับการชุบเคลือบผิวที่มีสมรรถนะสูงและครอบคลุม โดยมุ่งเน้นที่อุตสาหกรรมรถยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ การบิน ก่อสร้าง แผงวงจร ในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน พร้อมทั้งขยายการตลาดในภาคอุตสาหกรรมและไปยังภูมิภาคอื่นๆ เมื่อมีโอกาส

   จัดหาผลิตภัณฑ์ชั้นนำ ที่ต้นทุนโดยภาพรวมในการใช้งาน อยู่ในราคาแข่งขันได้ พร้อมทั้งการส่งมอบสินค้าและบริการหลังการขายที่ไว้วางใจได้

   มุ่งเน้นการพัฒนาเทคโนโลยีที่เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ ที่ตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรม ตลาด และลูกค้า

  เป็นที่ยอมรับจากบริษัทคู่ค้าว่า เป็นลูกค้าที่มีความน่าเชื่อถือ และมุ่งสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคู่ค้าแบบระยะยาว

   วางรากฐานการให้บริการแบบครบวงจร และได้รับการยอมรับจากลูกค้าในอุตสาหกรรมว่าเป็น “บริษัทฐานความรู้”

   เป็นที่ยอมรับในอุตสาหกรรมว่าเป็นบริษัทที่มีสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดีที่สุดแห่งหนึ่ง ในมุมมองของการจ้างงาน โอกาสและเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพที่ดี ส่งผลให้อัตราการลาออกต่ำ


1506111522,,-logo,-environmental-logo,-tree1506111522,,-logo,-environmental-logo,-globe1506111522,,-logo,-environmental-logo,-recycle