#EnsureTotalSolutions

วิสัยทัศน์ & ภารกิจ


เพื่อที่จะเป็นผู้จัดหาการบริการที่ครบวงจรสำหรับอุตสาหกรรมชุบเคลือบผิวในประเทศไทย และในภูมิภาคอาเซียนวิสัยทัศน์

  มุ่งมั่นเพื่อเป็นที่หนึ่งในการให้บริการที่ดีเยี่ยมอย่างครบวงจรด้วยองค์ความรู้ เทคโนโลยีและความเชี่ยวชาญ ระดับโลกสำหรับอุตสาหกรรมชุบเคลือบผิวในประเทศไทยและในภูมิภาคอาเซียน

ภารกิจ

   นำเสนอผลิตภัณฑ์และการบริการที่เป็นเลิศให้กับลูกค้า
   เพิ่มศักยภาพด้านผลิตภัณฑ์ใหม่ด้วยการวิจัยและพัฒนาตามความต้องการของลูกค้าและเทคโนโลยีอัน ทันสมัยในอุตสาหกรรม
   เป็นที่ยอมรับจากลูกค้าว่าเป็น “บริษัทฐานความรู้” มีผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุด ราคาสมเหตุสมผลและมีความ เที่ยงตรงในการส่งมอบสินค้าพร้อมทั้งให้บริการที่ประทับใจทั้งก่อนและหลังการขาย
   เป็นที่ยอมรับจากผู้ผลิต / ผู้ขายว่าเป็นลูกค้าที่มีความน่าเชื่อถือทางการเงินสูง โดยประวัติการชำระเงินที่ดี และมีแผนการสั่งซื้อที่วางใจได้
   เป็นที่ยอมรับในอุตสาหกรรมว่าเป็นบริษัทที่มีสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดี มีการจ้างงานที่เป็นธรรม มีเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ และอัตราการลาออกของพนักงานต่ำ


1506111522,,-logo,-environmental-logo,-tree1506111522,,-logo,-environmental-logo,-globe1506111522,,-logo,-environmental-logo,-recycle