#EnsureTotalSolutions

นโยบายคุณภาพ


ปรับปรุงผลิตภัณฑ์และการบริการอย่างต่อเนื่อง


บริษัท โอคูโน-ออโรเม็กซ์ มุ่งมั่นในการปรับปรุงคุณภาพการบริการและผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อแข่งขันในตลาดโลก และบรรลุความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า โดยผ่าน:


      การให้บริการและผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ
      ราคาแข่งขันได้
      การส่งมอบสินค้าตรงเวลา
      การพัฒนาความรู้ ความสามารถของพนักงานทั้งหมดอย่างต่อเนื่อง

มาตรฐานคุณภาพระดับโลก


ระบบการจัดการที่มีคุณภาพของบริษัทฯ ได้รับการยอมรับจากมาตรฐาน ISO 9001: 2008 ซึ่งกล่าวถึง ข้อกำหนดของระบบการจัดการคุณภาพ ซึ่งองค์กรจำเป็นต้อง:

  • สามารถในการจัดหาผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมตามความต้องการของลูกค้าและเป็นไปตามข้อกำหนด
  • มุ่งมั่นในการเสริมสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า ผ่านทางระบบการจัดการที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งประกอบด้วย กระบวนการสำหรับการปรับปรุงระบบอย่างต่อเนื่องและการรับประกันแก่ลูกค้าอย่าง เป็นไปตามข้อกำหนด

การสร้างนวัตกรรมทางด้านคุณภาพเพื่อกำหนดมาตรฐาน
ระดับโลก


ด้วยพันธมิตรของบริษัทฯ ซึ่งประกอบด้วยบริษัท โอคูโน เคมีคอลล์ อินดัสทรีส์ และบริษัท คีย์ซอว์ ดร. บริงค์แมนน์ ทำให้บริษัทฯ มีความครอบคลุมทางด้านองค์ความรู้และเทคนิค สอดคล้องตามมาตรฐานของ ญี่ปุ่นและยุโรป ซึ่งจะช่วยบริษัทฯ ในด้านการพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้บริษัทฯ มีการ วิเคราะห์และจัดเก็บข้อมูลเพื่อใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อีกด้วย
บริษัท โอคูโน-ออโรเม็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด มีความภูมิใจที่สามารถจัดส่งผลิตภัณฑ์และบริการที่ยอดเยี่ยม และบริษัทฯ เชื่อว่าผลิตภัณฑ์และบริการของเราได้มาตรฐานสูงสุดซึ่งพบได้ทั่วโลก


มาตรฐานการผลิต


บริษัทฯ มีทีมบุคลากรที่มีความรู้และความชำนาญในสายการผลิต พร้อมด้วยอุปกรณ์เครื่องจักรที่ทันสมัย มีศักยภาพรองรับการผลิต สำหรับเคมีทางด้านการชุบที่หลากหลายทั้งเคมีแบบน้ำและผง เพื่อรองรับ และตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของลูกค้า และทันต่อเวลา มีการตรวจสอบคุณภาพอย่างละเอียด ทุกขั้นตอน ตั้งแต่การตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบก่อนการผลิต ควบคุมการผลิตในขั้นตอนต่างๆ การวิเคราะห์ทางด้านห้องปฏิบัติการ จนถึงการตรวจสอบคุณภาพก่อนการส่งมอบสินค้า เพื่อให้มั่นใจ ได้ว่าผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ มีคุณภาพและได้มาตรฐาน


มาตรฐานการจัดส่งสินค้า


บริษัทฯ มีทีมบุคลากรมืออาชีพทั้งในเรื่องของการจัดซื้อ จัดหาวัตถุดิบ กระบวนการนำเข้า-ส่งออกแบบ ครบวงจร ซึ่งรวมถึงการดูแลจัดเก็บสินค้าในคลัง เพื่อรักษาคุณภาพของสินค้า และควบคุมในทุกกระบวน การขนส่ง โดยประสานงานกับทีมจัดส่งที่มีประสบการณ์สูง เพื่อสามารถจัดส่งสินค้าได้อย่างถูกต้องและ มีประสิทธิภาพ ภายในระยะเวลาที่กำหนด นอกจากนี้บริษัทฯ มีการขยายคลังสินค้าและเพิ่มช่องทาง ในการจัดส่ง เพื่อรองรับกรเจริญเติบโตทางธุรกิจ ด้วยเครือข่ายของเราที่มีอยู่ทั่วโลก ทำให้บริษัทฯ สามารถจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าได้อย่างทั่วถึง


การลงทุนในบุคลากร


บริษัทฯ มุ่งเน้นในการพัฒนาคุณภาพของบุคลากรควบคู่ไปกับองค์กร บริษัทฯ ส่งเสริมให้บุคลากรมีการ พัฒนาทักษะและการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อก้าวทันเทคโนโลยีที่ไม่หยุดนิ่ง
การทุ่มเทให้กับ “คุณภาพของคน” เป็นกุญแจสำคัญของเรา บริษัทฯ จึงได้ให้ความสำคัญกับคุณค่าหลัก ขององค์กร ซึ่งประกอบด้วยคุณลักษณะ 7 ประการ หรือ RECIPES ซึ่งแปลว่า “เคล็ดลับ”
● มุ่งเน้นความสำเร็จของงาน
● มีคุณธรรมและความซื่อสัตย์
● ให้ความสำคัญกับลูกค้า
● มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
● มีความเป็นมืออาชีพ
● มีความเอื้อเฟื้อและแบ่งปัน
● ผนึกกำลังเพื่อผสานความแตกต่าง


1506111522,,-logo,-environmental-logo,-tree1506111522,,-logo,-environmental-logo,-globe1506111522,,-logo,-environmental-logo,-recycle