#EnsureTotalSolutions

Chính sách thân thiện với môi trường


Chăm sóc cho môi trường là một phần cốt lõi trong triết lý của công ty. Okuno-Auromex tin rằng với trường chính sách thân thiện với môi trường thì tất cả mọi người sẽ được hưởng lợi: khách hàng của chúng tôi, nhân viên của chúng tôi, vị trí của chúng tôi và cộng đồng rộng lớn hơn cũng như thế giới tự nhiên đã nâng đỡ chúng ta. Thông qua tất cả các hoạt động của công ty, chúng tôi sẽ cố gắng tốt nhất trong từng hành động của mình để bảo vệ môi trường toàn cầu và hoạt động hài hòa với thiên nhiên.


Thông qua tất cả các hoạt động của công ty chúng tôi, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ môi trường toàn cầu và làm việc hài hòa với thiên nhiên.
Chúng tôi liên tục theo dõi việc thực hiện các quy định môi trường mới

như RoHS (Hạn chế các chất độc hại), WEEE (Tái chế chất thải Thiết bị điện và điện tử), ELV (Chỉ thị ngăn cấm sử dụng các chất độc hại trong xe). Sản phẩm của chúng tôi được phát triển để đáp ứng các quy định về môi trường.

Okuno-Auromex đã đề ra các chính sách môi trường phải đạt được trong việc giảm tác động môi trường và đáp ứng các tiêu chuẩn môi trường. chính sách thân thiện với môi trường của chúng tôi bao gồm:


Giảm thiểu, tái sử dụng và tái chế


Chúng tôi sẽ:

  • Tăng khả năng sử dụng chất thải bằng cách tái chế tất cả giấy, chai và lon.
  • Giảm chất thải phát sinh bằng cách quyên góp các mặt hàng văn phòng tái sử dụng (sách, giấy, văn phòng phẩm)
  • Huấn luyện nhân viên để giảm sử dụng túi nhựa.

Giảm chất độc


Chúng tôi sẽ giảm bớt việc sử dụng các vật liệu độc hại để bảo vệ sức khỏe người lao động và môi trường. Chúng tôi sẽ:

  • Vứt bỏ hoặc tái chế các sản phẩm độc hại một cách an toàn.
  • Xây dựng và quảng bá sản phẩm và sử dụng nguyên liệu không chứa kim loại độc hại và đảm bảo việc có trách nhiệm thu giữ và tái chế chất thải từ những người hiện đang sử dụng.
  • Áp dụng RoHS, Halogen, REACH và WEE để đảm bảo rằng chúng tôi tuân thủ tuyệt đối với các nghĩa vụ pháp lý.
  • Tuân thủ quy định về môi trường đối với địa phương, bang, và Liên bang.

Góp phần bảo vệ môi trường


Chúng tôi mong muốn sử dụng các nguyên liệu thô và các sản phẩm không chứa các chất độc hại. Điều này có nghĩa là chúng ta sẽ:

  • Sử dụng các nguồn sản phẩm với bao bì tối thiểu (không có nhựa, xốp, bình phun bao bì)
  • Sử dụng các thiết bị điện được thiết kế để giảm thiểu sử dụng năng lượng
  • Bố trí sử dụng với hầu hết các nhà vệ sinh tiết kiệm nước.

Bảo tồn và giáo dục


Chúng tôi thúc đẩy bảo tồn năng lượng trong lực lượng lao động của công ty qua giao tiếp, thông tin liên lạc và đào tạo. Chúng tôi giáo dục nhân viên về bảo tồn tài nguyên, phòng chống ô nhiễm thông qua các chương trình đào tạo như thực hành tái chế thích hợp, bảo tồn tài nguyên và tầm quan trọng của việc góp phần vào việc giảm thiểu sự độc hại.

Chúng tôi cũng cố gắng hết sức để đảm bảo rằng hiệu suất môi trường là một phần không thể thiếu trong hoạt động kinh doanh của Okuno-Auromex và việc thực hiện với cả các công ty liên kết.


Tuân thủ pháp luật, quy định và áp dụng một cách tốt nhất


Tại Okuno Auromex, chúng tôi tuân thủ tất cả các luật và các quy định có liên quan về bảo vệ môi trường. Chúng tôi cũng tuân thủ áp dụng một cách tốt nhất với mục tiêu thân thiện với môi trường trong quá trình làm việc.


Chính sách an toàn


1. Chúng tôi sẽ hoạt động kinh doanh dựa trên những nơi ưu tiên nhất và công nhận về sự an toàn của tất cả các nhân viên.

2. Chúng tôi sẽ phấn đấu vì sức khỏe và tiêu chuẩn an toàn nghề nghiệp cho phù hợp với tiêu chí rủi ro của tổ chức và cũng cải thiện quy trình làm việc và nơi làm việc để tạo an toàn trong suốt các hoạt động liên tục của công ty.

3. Chúng tôi sẽ cung cấp các nguồn lực thích hợp trong đó bao gồm nhân viên, thời gian, ngân sách và đào tạo để thúc đẩy an toàn lao động, sức khỏe và nâng cao nhận thức môi trường tại nơi làm việc. Chúng tôi sẽ kiểm soát tất cả các nhân viên làm việc.

Chúng tôi cam kết “Sức khỏe tốt và an toàn được dựa trên tất cả các hoạt động” và khái niệm này là nguồn gốc của các hoạt động an toàn và thấm nhuần tư tưởng “An toàn đến trước” được cho là nguyên tắc quan trọng để luôn luôn thực hành.


1506111522,,-logo,-environmental-logo,-tree1506111522,,-logo,-environmental-logo,-globe1506111522,,-logo,-environmental-logo,-recycle