#EnsureTotalSolutions

นโยบายสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย


บริษัทฯ ได้ตระหนักว่าการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่ง เพราะการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม นั้นเกี่ยวข้องกับทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นลูกค้าของเรา พนักงานของเรา ชุมชนที่เราดำเนินกิจการอยู่ รวมถึงโลกของเรา เพื่อที่จะสนับสนุนเป้าหมายการดูแลสิ่งแวดล้อมร่วมกัน ทางบริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะจัด กิจกรรมที่ช่วยปกป้องสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการทำงานร่วมกับธรรมชาติ


บริษัทฯ ปฏิบัติตามข้อกำหนดทางสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นข้อกำหนดสารเคมีอันตราย (RoHS) ระเบียบด้านสิ่งแวดล้อม (WEEE) และมาตรการสิ่งแวดล้อมในการจัดการยานยนต์หมดอายุ (ELV) ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อสอดคล้องกับข้อกำหนดดังกล่าว

บริษัทฯ กำหนดนโยบายสิ่งแวดล้อมเพื่อที่จะลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และบรรลุมาตรฐานทางสิ่งแวดล้อม ซึ่งนโยบายสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ ประกอบด้วย


ลดการใช้ ใช้ให้คุ้มค่า และนำกลับมาใช้ใหม่


เราจะ:

  • เพิ่มการนำขยะกลับมาใช้ใหม่ เช่น กระดาษ ขวด และกระป๋อง
  • ลดการสร้างขยะ โดยนำมาใช้ซ้ำ เช่น กระดาษ สมุด และเครื่องเขียน
  • จัดอบรมพนักงานในการลดใช้ถุงพลาสติก

การลดปริมาณสารพิษ


บริษัทฯ ลดการใช้วัตถุมีพิษต่างๆ เพื่อปกป้องสุขภาพของพนักงานและรักษาสิ่งแวดล้อม โดยเราจะ

  • กำจัด หรือนำผลิตภัณฑ์ที่มีพิษมาใช้ใหม่ ด้วยวิธีที่ปลอดภัย
  • พัฒนา สนับสนุนผลิตภัณฑ์ และเสาะหาวัตถุดิบต่าง ๆ ที่ไม่มีส่วนประกอบของโลหะมีพิษ และทำให้มั่นใจว่ามีการดำเนินการอย่างเหมาะสมเพื่อนำผลิตภัณฑ์ที่กำลังใช้อยู่ในปัจจุบันกลับมาแปรสภาพใหม่ได้
  • ปฏิบัติตามข้อกำหนดสารเคมีอันตราย (RoHS) สินค้าปลอดฮาโลเจน (Halogen-free) ระเบียบว่าด้วยสารเคมีของสหภาพยุโรป (REACH) และระเบียบด้านสิ่งแวดล้อม (WEEE) เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับทางกฎหมายอย่างถูกต้องชัดเจน
  • ปฏิบัติตามข้อกำหนดทางสิ่งแวดล้อมของชุมชน รัฐ และประเทศ

การจัดซื้อที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม


บริษัทฯ มีจุดประสงค์ในการใช้วัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีส่วนผสมของสารอันตราย โดยเราจะ

  • พยายามที่จะใช้วัตถุดิบ และผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่ไม่มีสารก่อให้เกิดอันตราย
  • เลือกผลิตภัณฑ์ที่ใช้บรรจุภัณฑ์น้อยที่สุด (ไม่มีพลาสติก โฟม และบรรจุด้วยกระป๋องแบบฉีดพ่น)

  • เลือกใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีตราประหยัดพลังงาน


การอนุรักษ์พลังงานและการให้ความรู้


บริษัทฯ กระตุ้นและส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ภายในที่ทำงาน ผ่านทางการสื่อสาร การให้ข้อมูล และการอบรมแก่พนักงาน นอกจากนี้บริษัทฯ ยังให้ความรุ้แก่พนักงานว่าด้วยเรื่องการรักษาทรัพยากร และการป้องกันมลภาวะ ผ่านทางการฝึกอบรม เพื่อให้ความรู้ความรู้แก่พนักงานเกี่ยวกับการนำกลับมา ใช้ใหม่ การรักษาทรัพยากร การซื้อ/การใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อวิ่งแวดล้อม รวมถึงแนวคิดต่าง ๆ และความสำคัญของการรักษาสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
บริษัทฯ จะพยายามทุกวิถีทาง เพื่อให้มั่นใจได้ว่า การปฏิบัติว่าด้วยสิ่งแวดล้อม เป็นสิ่งสำคัญยิ่งของการ ดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมไปถึงการดำเนินการต่าง ๆ ของหุ้นส่วนของบริษัทฯ อีกด้วย


การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง


บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะปฏิบัติให้สอดคล้องและเหนือกว่ามาตรฐานของกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับ ลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ


นโยบายความปลอดภัย


1. บริษัทฯจะดำเนินธุรกิจโดยให้ความสำคัญและตระหนักถึงความปลอดภัยของพนักงานมาเป็นอันดับแรก
2. บริษัทฯ จะมีการจัดการเกี่ยวกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัยให้เหมาะสมกับความเสี่ยงขององค์กรและ ปรับปรุงวิธีการดำเนินงานและ สภาพแวดล้อมเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการทำงานอย่างต่อเนื่อง
3. บริษัทฯจะให้การสนับสนุนทรัพยากรทั้งในเรื่องบุคลากร เวลา งบประมาณและการฝึกอบรมอย่างเหมาะสม เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกใน ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมควบคุมให้ปฏิบัติงานตาม มาตรฐานและวิธีการที่กำหนดโดยถือเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานทุกคน

บริษัทฯตระหนักดีว่า “สุขภาพอนามัยที่ดีและความปลอดภัยเป็นพื้นฐานของทุกกิจกรรม” ด้วยแนวคิดนี้ จึงเป็นจุดเริ่มต้นของกิจกรรมความปลอดภัยและเป็นวิธีการปลูกฝังความคิดที่ว่า “ความปลอดภัยต้อง มาก่อนสิ่งอื่นใด” ซึ่งเป็นหลักการสำคัญในการนำไปปฏิบัติอยู่เสมอ


1506111522,,-logo,-environmental-logo,-tree1506111522,,-logo,-environmental-logo,-globe1506111522,,-logo,-environmental-logo,-recycle